PERSONEEL & ORGANISATIE

In 2019 is voortgeborduurd op de ingezette koers van 2018. Er is veel aandacht besteed aan teamvorming en samenwerking. Men kent elkaar steeds beter en kan elkaar ondersteunen door gebruik te maken van elkaars talenten. Ook durft men steeds beter elkaar aan te spreken. De lerende organisatie, waarin feedback geven en ontvangen een vanzelfsprekende manier van werken is, krijgt meer en meer vorm.

In het tweede deel van 2019 is veel aandacht gegaan naar het voorbereiden van het beleidsplan voor Theek 5, waarin personeel en vrijwilligers een van de pijlers is.

PERSONEEL & ORGANISATIE

In 2019 is voortgeborduurd op de ingezette koers van 2018. Er is veel aandacht besteed aan teamvorming en samenwerking. Men kent elkaar steeds beter en kan elkaar ondersteunen door gebruik te maken van elkaars talenten. Ook durft men steeds beter elkaar aan te spreken. De lerende organisatie, waarin feedback geven en ontvangen een vanzelfsprekende manier van werken is, krijgt meer en meer vorm.

In het tweede deel van 2019 is veel aandacht gegaan naar het voorbereiden van het beleidsplan voor Theek 5, waarin personeel en vrijwilligers een van de pijlers is.

73

medewerkers

46,66

fte's

309

vrijwilligers

Vrijwilligers

Theek 5 werkt sinds een paar jaar met vrijwilligers: collega’s die onbetaald – maar niet vrijblijvend! – helpen bij het uitvoeren van ons bibliotheekwerk. Zo helpen zij mensen bij het leren van de Nederlandse taal, lezen ze kinderen voor, leren ze kinderen programmeren en informeren en ontvangen zij onze bezoekers gastvrij in onze vestigingen. Eén van de redenen om dankbaar gebruik te maken van de inzet van vrijwilligers is dat deze collega’s vaak over een uitgebreid netwerk beschikken in de lokale gemeenschap. Op die manier helpen zij Theek 5 om daadwerkelijk lokaal verankerd te zijn en blijven.

Waar we wellicht niet altijd bij stil staan is wat het werken bij Theek 5 voor deze mensen betekent. Een belangrijke drijfveer voor een heel groot deel van deze groep is het onderdeel willen zijn van een groter geheel, het contact met mensen, het kennis maken met nieuwe culturen en het vinden van een stukje zingeving (nadat zij met werken zijn gestopt). Natuurlijk is Theek 5 hiermee enorm geholpen: het biedt veel niet zelfredzame mensen de mogelijkheid te leren waardoor zij mee kunnen (blijven) doen en het biedt de vrijwilligers zelf de gelegenheid om deel uit te maken van een netwerk waarbinnen zij sociale contacten opbouwen en onderhouden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht bewaakt ten minste:

 • de realisatie van de doelstelling van Bibliotheek Theek 5; de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Bibliotheek Theek 5;
 • een gedegen periodieke financiële verslaglegging en prognose;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het op passende wijze functioneren als openbare instelling met bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft in januari 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de beoogde kandidaat directeur/bestuurder en positief geadviseerd aan de Raad van Toezicht. In mei 2019 heeft de heer J. Trapman namens de Ondernemingsraad deel uitgemaakt van de adviescommissie Selectie Nieuwe Programmamanager. In september 2019 hebben mevrouw O. Faassen en mevrouw P. Waterreus namens de Ondernemingsraad gesproken met de auditcommissie van de externe certificeringsorganisatie CBCT. Mevrouw M. Kamp heeft per september 2019 namens de Ondernemingsraad zitting genomen in de Adviesgroep Nieuwe Koers, een groep die de directeur/bestuurder adviseert bij het ontwikkeltraject van het nieuwe beleidsplan 2020-2023.

De Ondernemingsraad en de directeur/bestuurder hebben regelmatig gesprekken met elkaar gevoerd. De belangrijkste onderwerpen waren:

 • jaarlijkse evaluatie en aanpassing van het vrijwilligersbeleid;
 • een medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 • voortgang CAO-overleg;
 • jaarverslag Theek 5 2018;
 • ARBO-zaken;
 • aanpassing reglement OR;
 • telefonische bereikbaarheid bibliotheken;
 • advisering openstelling vacatures;
 • advisering Herstructurering Marketing & Communicatie;
 • vakantierooster Theek 5;
 • memo ‘Opleiden en ontwikkelen’.

Raad van Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (bestuurder). Tot 31 maart 2019 heeft de heer Th.C.A. Peeters als bestuurder gefungeerd. Hij heeft zijn functie beëindigd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd op 6 december 2018. De Raad van Toezicht heeft per 1 april 2019 de heer P. Adels benoemd als bestuurder van stichting Theek 5.