Eind 2019 heeft het MT in aanloop naar het nieuwe beleid gesprekken gevoerd met alle opdrachtgevers. Daarin werd duidelijk dat inclusie een belangrijk thema is en blijft. Mensen worden ouder, moeten langer thuis blijven wonen en de (digitale) ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan en kan blijven doen, levert de bibliotheek hier een bijdrage aan binnen bijvoorbeeld de Digi-taalhuizen. Cursussen Klik en Tik, Digisterker, Webstek, Digimaatjes, Hulp bij belastingaangifte etc. zijn daarvan een aantal voorbeelden. De bibliotheek zet er op in dat niet-vaardige mensen, vaardig worden en dat mensen die om wat voor reden niet vaardig kunnen worden, worden ondersteund.

Een belangrijke ontwikkeling in het verlengde hiervan is het gefaseerd opzetten van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in een zestal vestigingen van Theek 5. Een groot aantal overheidsinstellingen hebben hun fysieke loketten de afgelopen jaren in rap tempo gesloten. Men was van mening dat de gemiddelde Nederlander de weg wel zou kunnen vinden naar hun digitale loketten. Inmiddels weten we dat veel mensen de vaardigheden om dat te doen niet hebben of simpelweg niet weten waar ze zouden moeten beginnen. De IDO’s gaan in die behoefte voorzien. Het wordt dus de logische plek waar mensen met vragen over bijvoorbeeld CBR, UWV, CJIB, DUO, de nieuwe donorwet etc. terecht kunnen. In 2019 is hiervoor subsidie aangevraagd bij de Koninklijke Bibliotheek, welke inmiddels is toegekend.

Bibliotheek voor elkaar

Twee belangrijke programma’s om nog te benoemen zijn Dementheek en Walk & Talk. De Dementheek is inmiddels naar vrijwel alle vestigingen uitgerold. Uitleenbare koffers met materialen die geschikt zijn om met dementerende mensen herinneringen op te halen, aangevuld met activiteiten voor deze doelgroep en hun omgeving, zoals dementiewandelingen, worden zeer gewaardeerd in onze gemeenten. Walk & Talk wordt ook in steeds meer gemeenten in het werkgebied uitgerold. Deze communities van werkzoekenden komen maandelijks bij elkaar rondom thema’s waarmee zij te maken krijgen in hun zoektocht naar werk. Experts delen hun kennis over bijvoorbeeld gespreksvaardigheden, het schrijven van een goede sollicitatiebrief etc. waarna de deelnemers hierover met elkaar in gesprek gaan. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat sterkt hen in het actief op zoek gaan of blijven naar een baan.

399

activiteiten

georganiseerd in de programmalijn Zelfredzaamheid & Participatie

image

Klik op het icoon voor de meest succesvolle activiteiten van 2019

2.426

deelnemers

totaal over alle

399 georganiseerde activiteiten in deze programmalijn


VVV


In Oosterhout is, de balie in de Bussel, een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening. De VVV is daar het gezicht voor zowel zichzelf als voor het Theater en de Bibliotheek. Toeristen, maar ook veel menen uit Oosterhout zelf, komen veelvuldig aan de balie met vragen over de gemeente Oosterhout, de lokale horeca en de activiteiten van het VVV zoals stadswandelingen, de torenbeklimming, etc. Ook stellen klanten daarnaast vragen over tickets voor het theater en over de collectie of activiteiten van de bibliotheek. De mensen van de VVV staan iedereen vriendelijk te woord. Daarnaast is de VVV in Oosterhout de verbindende partij voor de toeristische sector, waaronder bijvoorbeeld de Bed and Breakfasts.

In 2019 hebben we moeten constateren dat er een structureel tekort bestaat en dat het op dit niveau handhaven van de voorzieningen, waaronder de ruime openingsuren van de balie, niet mogelijk is. Parallel aan het uitwerken van de plannen rondom citymarketing en een bijbehorende structuur, verkent Theek 5 een aantal bezuinigingsscenario’s waarvan het uiteindelijke voorkeursscenario medio 2020 wordt uitgevoerd wanneer de Citymarketingplannen geen structurele oplossing bieden voor dit vraagstuk.