Theek 5 en corona

Het jaar 2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van de coronapandemie. Deze heeft een grote impact gehad op de gehele samenleving en zeker ook op onze organisatie. Voor directie en management stonden steeds twee punten voorop:

  1. Hoe leveren we, binnen de beperkende coronaregels, waarde voor de lokale samenleving?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers en vrijwilligers zich verbonden blijven voelen met de organisatie en elkaar?

Financieel bleef de impact in 2020 beperkt. Theek 5 heeft € 4.000 toegekend gekregen als ‘tegemoetkoming schade COVID-19’. Deze is gebruikt om een deel van de kosten te dekken die wij hebben moeten maken voor het ‘coronaproof’-maken van onze locaties. Daarnaast heeft de gemeente Oosterhout onze organisatie gesteund door één maand huur kwijt te schelden. Deze tegemoetkoming is gebruikt om het negatieve resultaat van de VVV Oosterhout op te vangen.

Tijdens de eerste lockdown zijn we gestart met ‘alternatieve dienstverlening’: de Theek Away service, de 70+ belactie, digitale dienstverlening, collectie voor verzorgingstehuizen etc. In de rest van 2020 hebben we telkens kunnen terugvallen op deze alternatieve dienstverlenings­vormen, wanneer de coronamaatregelen werden aangescherpt. De Theek 5-medewerkers hebben dit voortvarend en professioneel opgezet. We kregen hiervoor ook heel veel positieve feedback van onze leden. Lees op de volgende pagina in dit jaarverslag over de activiteiten van Theek 5 tijdens coronatijd.

Eerste jaar van het beleidsplan 2020-2023

2020 is het eerste jaar dat Theek 5 werkt volgens het nieuwe beleidsplan 2020-2023. Het inhoudelijke bibliotheekwerk is hierin gestructureerd volgens drie programmalijnen, die ook terugkomen in de dit jaarverslag. 1. Kennis en informatie 2. Taal, digitaal en leesplezier 3. Persoonlijke ontwikkeling

Beknopte voortgang van de strategische speerpuntprojecten van Theek 5

  • Gemeenschapsbibliotheek Op 18 juni 2020 is een ‘in company’ ontwikkeltraject gestart voor het leren werken met communities, zowel online als offline. Dit traject loopt door tot eerste helft 2021.
  • Gratis basislidmaatschap Theek 5 heeft eind 2020 een haalbaarheidsstudie afgerond. De conclusie is dat het concept waardevol is, maar op dit moment financieel te veel risico’s met zich meebrengt. De komende twee jaar, 2021 en 2022, wordt er wel een programma gestart om te innoveren met ons lidmaatschapsmodel.
  • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) In 2020 is in drie gemeenten een IDO gerealiseerd. De locatie Dongen is begin september geopend. De officiële opening van de overige twee locaties, Oosterhout en Rijen, volgen begin 2021 omdat eind 2020 geen bijeenkomsten konden plaatsvinden vanwege corona.

Nieuw online ticketingsysteem

Op 1 juni 2020 is een nieuw ticketingsysteem, ‘Olifantenpaadje’, live gegaan. Het oude systeem was bewerkelijk en bovendien te weinig gebruiksvriendelijk voor onze klanten.

In het nieuwe ticketingsysteem worden alle activiteiten van Theek 5 gepubliceerd en kunnen belangstellenden eenvoudig een ticket bestellen (en betalen, als dat vereist is).

Effectmeting van start

Theek 5 wil haar omgeving graag informeren over de effecten die haar inspanningen opleveren. In 2020 is een methodiek ontwikkeld om de komende jaren onze effecten inzichtelijk te maken.

Vanaf 2021 zal deze stap voor stap geïmplementeerd worden voor een aantal specifieke thema’s.

Analyse klantsegmenten m.b.v. Mosaïc-database

De Koninklijke Bibliotheek heeft het gebruik van de Mosaïcdatabase aangekocht en ter beschikking gesteld aan alle openbare bibliotheken. In deze database zit per huishouden veel informatie over demografische, psychologische en lifestyle kenmerken, gekoppeld aan geografische kenmerken. Met behulp van deze gegevens kan een goede klantsegmentatie gemaakt worden. (Mosaïc kent 11 hoofdsegmenten en 59 subsegmenten.)

Theek 5 heeft – voor haar gehele verzorgingsgebied en per gemeente – een dergelijke analyse gemaakt. De kennis en inzichten die deze analyse hebben opgeleverd, gebruikt Theek 5 in bij het nader uitwerken van haar product-marktcombinaties.

Verbouw- en nieuwbouwplannen

Rijen

Na het vaststellen van het definitief ontwerp door de drie betrokken partijen (gemeente, CCGR, Theek 5) is begin 2020 het aanbestedingstraject gestart voor de verbouwing door CCGR. Helaas lagen de ontvangen offertes aanzienlijk boven het beschikbare bouwbudget. Dit heeft het proces aanzienlijk vertraagd. In 2020 zijn diverse alternatieve scenario’s onderzocht om te komen tot een betaalbare alternatieve oplossing. Eind 2020 is hierover overeenstemming bereikt in het eerste kwartaal van 2021 zal opnieuw een uitvraag gedaan worden voor de verbouwing op basis van een aangepast programma van eisen. Het streven is om de verbouwing in de loop van 2021 te voltooien.


Made

In 2020 is het besluitvormings­proces voorbereid en gestart en op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe centrumplan. Onderdeel van dit plan is de herontwikkeling van de Bernarduskerk tot sociaal-cultureel dorpshart, waarin de nieuwe bibliotheek een belangrijke plaats inneemt.


Baarle

Beide gemeenten – Hertog en Nassau – hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een nieuw cultuurcentrum inclusief bibliotheek. De grond is inmiddels aangekocht. Het komende jaar, 2021, zal in het teken staan van de planvorming en voorbereiding van de realisatie van het project.